Zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału PTTK Ząbkowice Śl.

W sobotę 18.03.2017r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszym Oddziale. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, podziękowano wszystkim członkom Zarządu za włożony wysiłek i pracę na rzecz rozwoju turystyki a ustępującemu po 25 latach Prezesowi Stasiowi Grochocińskiemu podziękowano szczególnie gorąco za wysiłek włożony w utrzymanie Oddziału ...w tych niełatwych czasach. Gościnnie na zaproszenie władz naszego Oddziału uczestniczyli w zebraniu przedstawiciele Klubu Czeskich Turystów z Červenego Kosteleca z prezesem Otto Resslem.
Wybrano nowy Zarząd w składzie:
Prezes- Jerzy Piasecki
v-ce prezesi- Helena Wnęk i Marek Jechna
skarbnik-Stanisław Ferens
sekretarz-Maria Jagoda

Miłym akcentem było wręczenie szeregu odznak i dyplomów wyróżniającym się na polu turystyki naszym koleżankom i kolegom.
Szczegóły w galerii.